Termeni si conditii cont demo

TERMENI ȘI CONDIȚII
– ACORD DE UTILIZARE PLATFORMA OPTIMOO –

DEFINIȚII

Prestator – SVT ELECTRONICS SRL, cu sediul în Târgu Mureș, str. Remetea, nr. 110/bis, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub J26/1053/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO18813138, reprezentată prin director general Sajgo Tibor

Client – entitatea care foloseste platforma www.optimoo.ro cu datele de identificare introduse cu ocazia înregistrării contului pe platformă;

Platformă – website-ul www.optimoo.ro cu toate subdomeniile, platforma/ aplicatia OPTIMOO, împreună cu toate funcționalitățile pe care le oferă;

Utilizator – înseamnă orice persoană sau entitate, care folosește, în numele Clientului, serviciile oferite de Prestator prin intermediul www.optimoo.ro. Utilizator este și Clientul însuși;

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Dreptul de folosință gratuită asupra sistemului de pontaj online se obține în urma înregistrării unui cont pe platforma www.optimoo.ro.

Deschiderea contului de către Client implică acceptarea necondiționată a prezentelor termeni și condiții.

Acceptarea prezentelor termeni și condiții de către Client se face prin bifarea căsuței: ”Am luat la cunoștință de Termenii și condițiile de utilizare.”

Prestatorul, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al Platformei își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul Platformei precum și Termenii și Condițiile și Politica de confidențialitate. Prestatorul va informa Clienții cu privire la modificările aplicate Platformei, Termenilor și condițiilor și Politicii de confidențialitate atunci când ele vor apărea. Informarea se va realiza prin email sau prin intermediul Platformei. Obligația de a lua la cunoștință și de a accepta îi revine exclusiv Clientului.

Versiunea de Termeni și condiții aplicabilă unui Client este acea în vigoare publicat pe Platformă la momentul înregistrării contului demo de către Client pe Platformă.

Prin intermediul contului demo, Clientul are dreptul de a testa gratuit Platforma pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile calendaristice, denumită perioadă de probă.

În cazul în care, după terminarea perioadei de probă, clientul dorește să beneficieze în continuare de serviciile oferite prin intermediul Platformei, acesta are posibilitatea să achiziționeze un abonament, conform dispozițiilor contractuale aplicabile și comunicate de Prestator și a planului tarifar prezentat pe site-ul www.optimoo.ro.

Înregistrarea unui cont pe Platformă este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul Platformei este permis doar Utilizatorilor care doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar.

Prestatorul, deși va depune toate eforturile, nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de Client, fiind exonerat de plata oricărei prejudicii create Clientului izvorâte din acest motiv.

Clientul garantează datele introduse și poarta întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul Platformei precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori care au acces la contul Clientului și la comportamentul acestora.

Prestatorul nu poate fi tras la răspundere în niciun fel în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru situția în care utilizatorul care creează, pentru Client, un cont pe Platformă nu este autorizată de către Client să facă acest lucru.

Datele și informațiile încărcate în contul demo de către Client vor fi stocate de Prestator pe durata perioadei de probă. Dacă la sfârșitul perioadei de probă Clientul NU dorește achiziționarea unui abonament, informațiile introduse în sistemul de pontaj vor fi șterse automat la data încetării dreptului de folosință gratuită. Totuși, contul de acces și datele de înregistrare vor rămâne accesibile Clientului.

Clientul are obligația:

  • de a-și asuma responsabilitatea și de a suporta consecințele pentru încălcarea drepturilor unei terțe persoane prin utilizarea serviciilor oferite de Prestator.
  • de a folosi serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate;
  • de respectare a prevederilor legale legate de drepturile de autor și protectia datelor cu caracter personal introduse de Client în nume propriu sau în numele terților;
  • de a oferi Prestatorului prin intermediul Platformei datele proprii de contact valide, valabile și actuale, pe tot parcursul perioadei în care Clientul apelează la serviciile oferite de Prestator;

Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale de către Clienți și de a le face publice în mod agregat.

Prestatorul are dreptul de a-i trimite Clientului, pe email, notificări în scop de marketing al Platformei, în scopul informării Clientului despre actualizări sau modificări aduse serviciilor oferite prin Platformă și în scopul informării Clientului cu privire la perioade de mentenanță care pot însemna și perioade de suspendare temporară a serviciilor.

Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestator pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia.

Prestatorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

Prestatorul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

Accesarea și utilizarea Platformei este o alegere care aparține exclusiv utilizatorului. Fiecare utilizator este răspunzător atât pentru propriile activități desfășurate în cadrul contului său, cât și pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate cu ocazia utilizarii Platformei.

Prestatorul nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la orice erori sau disfuncționalități ale programelor de calculator utilizabile în legătură cu vizitarea/utilizarea Site-ului/ Platformei și nu poate fi făcut răspunzător pentru erori intervenite în legătura cu expedierea/recepționarea mesajelor de tip e-mail.

Continutul Platformei nu este vătămător pentru minori. Însă datorită specificului domeniului și a informațiilor prezentate pe Platformă vârsta minimă a utilizatorilor inregistrati trebuie să fie de minimum 16 ani.

Continutul, designul, numele Platformei și a site-ului, precum si orice alt material având legătură cu site-ul www.optimoo.ro, aparțin Prestatorului și sunt protejate de legislatța privind proprietatea intelectuală.

CONFIDENȚIALITATE

Clientul are acces la serviciile Prestatorului oferite prin intermediul Platformei printr-un protocol sigur de comunicare și pe baza de nume de utilizator și parolă pe care Clientul sau utilizatorul le definește. Datele și informațiile introduse în Platformă sunt salvate și stocate în sistem ”cloud” pe serverele proprii sau închiriate de Prestator.

Clientul sau utilizatorul este strict și direct responsabil de confidențialitatea și de păstrarea în siguranță a datelor proprii (nume de utilizator și parolă) de acces pe Platformă.

Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de către Client a datelor de acces (nume de utilizator și parolă) sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului.

Clientul sau utilizatorul va anunța imediat Prestatorul daca suspectează utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată a contului propriu și va solicita modificarea datelor de acces.

În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor activități susceptibil ilegale, realizate de către Client sau în numele lui prin intermediul www.optimoo.ro, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau a bloca accesul la acesta.

Prestatorul  nu poate garanta 100% securitatea informațiilor stocate sau transmise de Client prin intermediul Platformei. Prestatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator.

Prestatorul nu va solicita niciodata Clientului sub nicio forma date cu caracter confidențial însemnând dar fără să se limiteze la: parole, date ale cardurilor bancare, PIN-uri și alte informații de acest fel.
Prestatorul nu monitorizează și nu exercită niciun control asupra datelor și documentelor Clientului.

DATE PERSONALE

Prestatorul respectă dreptul la intimitate și viață privata. De asemenea, Prestatorul respectă și se conformează legislației române în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Prestatorul NU ARE ACCES la informațiile încărcate de Client în baza de date aferentă contului, informațiile fiind criptate. Astfel, Prestatorul nu poate accesa și nici descărca sau obține informații asupra datelor încărcate în contul de ”cloud” al Clientului.

Prestatorul nu colectează nicio informație care ar putea permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon, email), în afara cazului în care acestea sunt oferite în mod voluntar de utilizatori. Furnizarea voluntară de informații este considerată și reprezintă consimțământul explicit și neechivoc al utilizatorului ca datele sale personale să fie folosite de Prestator în conformitate clauzele stabilite prin prezentul contract.

Dacă utilizatorul nu vrea ca datele sale să fie prelucrate, este rugat să nu furnizeze niciun fel de date cu caracter personal. Dacă utilizatorul a comunicat deja datele sale personale și vrea ca acestea sa fie scoase din baza de date a Prestatorului, poate solicita oricând acest lucru (direct sau prin reprezentantul său legal, după caz) prin transmiterea unei cereri la următoarea adresă de e-mail: dpo@svt.ro

Atunci când utilizatorul Site-ului furnizează date personale, Prestatorul le poate folosi în următoarele scopuri declarate, dacă altele nu sunt specificate:

  • stocarea și prelucrarea datelor personale pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor și pentru a îmbunătăți comunicarea cu aceștia;
  • pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a răspunde unei solicitări pe care acesta a transmis-o Prestatorului;

Prestatorul va păstra confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor, le va prelucra cu bună-credință și le va dezvălui terților autorizați numai în conformitate cu legislația română în vigoare.
Utilizatorilor site-ului www.optimoo.ro le sunt garantate drepturile prevăzute de legislația română aplicabilă, inclusiv, dar fără limitare la dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor etc.

În anumite situații, Prestatorul poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntară) informații cu caracter tehnic și nu datele de identificare ale utilizatorului (care își păstrează anonimitatea). Acest tip de informație tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare, numele domeniului sau al gazdei domeniului de pe care utilizatorul a ajuns la prezentul website etc.