Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII
– ACORD DE UTILIZARE PLATFORMA OPTIMOO –

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. SVT ELECTRONICS SRL, cu sediul în Târgu Mureș, str. Remetea, nr. 110/bis, jud. Mureș, Punct de Lucru: str. Brăila nr. 7, Târgu Mureș, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub J26/1053/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO18813138, reprezentată prin director general Sajgó Tibor, în calitate de Prestator,

și

1.2. Clientul, cu datele de identificare înregistrate pe platforma online www.optimoo.ro,
au convenit următoarele clauze:

PREAMBUL

Având în vedere faptul că Prestatorul are calitatea de proprietar și dezvoltator al portalului www.optimoo.ro și a tuturor funcțiilor și serviciilor incluse în acesta;

Având în vedere că prin crearea de către client a unui cont pe portalul www.optimoo.ro acesta poate beneficia în condițiile prezentului contract de serviciile accesibile prin intermediul portalului;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Legea comerțului electronic nr. 365/2002 privind încheierea contractului prin mijloace electronice;

Având în vedere ca în temeiul dispozițiilor art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2011, bifarea căsuței de acceptare a prezentelor termeni și condiții în momentul creării contului pe portal reprezintă semnătură electrică, având aceeași valoarea cu semnătura olografă, precum și reconfirmarea de acceptare a termenilor prin email-ul comunicat la înregistrarea contului;

II. DEFINIȚII

 • Client – entitatea care folosește platforma www.optimoo.ro cu datele de identificare introduse cu ocazia înregistrării contului pe platformă;
 • Platformă – website-ul www.optimoo.ro cu toate subdomeniile, platforma/ aplicația OPTIMOO, împreună cu toate funcționalitățile pe care le oferă, inclusiv www.optimoo.ro cu toate subdomeniile;
 • Serviciu, servicii – toate serviciile oferite de către Prestator prin intermediul www.optimoo.ro așa cum sunt descrise ele, public, pe website-ul www.optimoo.ro;
 • Abonament – taxa plătită de Client conform planurilor tarifare menționate pe website-ul www.optimoo.ro. Este considerată perioadă similara perioadei de derulare a unui abonament și perioada în care clientul utilizează serviciile www.optimoo.ro în mod gratuit printr-un cod de reducere/ voucher;
 • Informație confidențială – include toate informațiile schimbate între părțile prezentului contract, comunicate verbal, în scris sau accesibile prin utilizarea de către Client a platformei www.optimoo.ro și considerate confidențiale;
 • Perioada de probă – este perioada de 30 (treizeci) de zile calendaristice, imediat următoare creării de către Client a contului propriu pe www.optimoo.ro, sau perioada imediat următoare activării unui modul nou neplătit de Client până la momentul respectiv. În această perioadă Clientul nu are nicio obligație financiară de plată a abonamentului față de Prestator. Însă, în perioada de probă toate celelalte obligații ale clientului izvorâte din prezentul contract rămân valabile;
 • Utilizator – înseamnă orice persoană sau entitate, care folosește în baza împuternicirii primite și în numele Clientului, serviciile oferite de Prestator prin intermediul www.optimoo.ro. Utilizator este și Clientul însuși;
 • Nume de utilizator și parolă – sunt datele de acces necesare utilizatorului pentru a putea utiliza serviciile oferite de Prestator prin intermediul platformei www.optimoo.ro;
 • Date de contact – sunt datele de contact ale Prestatorului, ale Clientului și ale utilizatorului comunicate de către acestea pe www.optimoo.ro. Clientul și utilizatorul sunt direct responsabili de valabilitatea datelor și de actualizarea lor în platforma www.optimoo.ro daca ele se modifică;

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract de prestări-servicii îl constituie acordarea de către Prestator în favoarea Clientului a dreptului de folosință a sistemului de pontaj online, prin intermediul Platformei, acesta din urmă parte având obligația corelativă de a achita contravaloarea serviciilor de care beneficiază, în condițiile stabilite prin prezentul contract.

3.2. Deschiderea contului de către Client implică acceptarea necondiționată a prezentelor termeni și condiții.

3.3. Acceptarea prezentului contract de către Client se face prin bifarea căsuței: ”Am luat la cunoștință de Termenii și condițiile de utilizare al platformei Optimoo.” Acceptarea se consideră confirmată și prin utilizarea user-ului și parolei în momentul accesării contului Optimoo.

3.4. Prestatorul, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al Platformei își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul Platformei precum și Termenii și Condițiile și Politica de confidențialitate. Prestatorul va informa Clienții cu privire la modificările aplicate Platformei, Termenilor și condițiilor și Politicii de confidențialitate atunci când ele vor apărea. Informarea se va realiza prin email sau prin intermediul Platformei. Obligația de a lua la cunoștință și de a accepta îi revine exclusiv Clientului.

3.5. Din momentul transmiterii sau publicării noilor Termeni și condiții, a tarifelor sau oricăror modificări, Clientul are la dispoziție 10 (zece) zile calendaristice de a invoca obiecțiuni asupra modificărilor. În cazul în care Clientul nu invocă nicio obiecție în termenul precizat prin prezentul articol, modificările se consideră valide și acceptate de către Client.

3.6. Versiunea de Termeni și condiții aplicabilă unui Client este acea în vigoare publicat pe Platformă la momentul creării contului de către Client pe Platformă.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată, respectiv pe toată perioada în care clientul se abonează la folosirea serviciilor oferite de Prestator, și intră în vigoare la data creării de către Client a contului pe Platformă.

V. VALOAREA CONTRACTULUI. CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Prețul serviciilor este stabilit în funcție de planul tarifar pe care Clientul și-l alege după perioada de probă.

5.2. Planul tarifar pentru accesul serviciilor este:

 • 1 EUR/lună/angajat;
 • în cazul plății în avans pentru o perioadă de 6 luni, se acordă un discount de …… EUR/lună/angajat;
 • în cazul plății în avans pentru o perioadă de 12 luni, se acordă un discount de ….. EUR/lună/angajat;

La tarifele mai sus prezentate se adaugă TVA.

5.3. Plata serviciilor se face la începutul perioadei pentru care sunt achiziționate serviciile, iar serviciile vor fi disponibile Clientului până la expirarea perioadei pentru care ele au fost plătite.

5.4. Clientul are posibilitatea de a prelungi perioada de utilizare a serviciilor printr-o nouă plată conform planului tarifar menționat la art. 5.2.

5.5. Durata minimă de contractare a unui serviciu este de o lună. Factura se va emite la data de 1. a lunii, pentru luna curentă, valoarea facturii fiind calculat în funcție de numărul de angajați existenți în sistem la ultima zi a lunii anterioare.

5.6. În accepțiunea Prestatorului, Clientul va fi notificat prin email cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de expirarea perioadei plătite pentru utilizarea serviciilor. În această perioadă cuprinse între ziua notificării și ziua de expirare a perioadei plătite pentru utilizarea serviciilor, Clientul poate realiza o nouă plată de achiziție a serviciilor oferite de Prestator prin www.optimoo.ro pentru următoarea perioadă, conform planului tarifar actual în momentul realizării plății.

5.7. Plata serviciilor se poate realiza prin ordin de plată.

5.8. Prestatorul va putea oferi discount-uri, reduceri, promoții prin coduri de vouchere pe care Clientul le poate utiliza conform condițiilor lor proprii de utilizare pe care Clientul le va primi împreună cu codurile respective. Un Client nu va putea folosi un cod de voucher de mai multe ori. Clientul nu va putea folosi consecutiv și/sau cumulativ mai multe coduri de vouchere.

5.9. Prestatorul are dreptul de a modifica unilateral tarifele aplicabile abonamentelor pe Platformă.

5.10. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientului din contul de utilizator cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

VI. CLAUZE SPECIFICE DE UTILIZARE A PLATFORMEI

6.1. Înregistrarea pe Platformă este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul Portalului este permis doar Utilizatorilor care doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar.

6.2. Prestatorul, deși va depune toate eforturile, nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de Client, fiind exonerat de plata oricărei prejudicii create Clientului izvorâte din acest motiv.

6.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale Platformei sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de Prestator reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

6.4. Prestatorul acordă dreptul Clientului de a utiliza serviciile pe care le oferă prin intermediul Platformei în funcție de nevoile Clientului, în acord cu prezentul contract.

6.5. Dreptul de utilizare pe care Prestatorul îl oferă Clientului este oferit în exclusivitate unui anumit Client, este netransferabil și se supune în totalitate prezentului contract.

6.6. Platforma acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic.

6.7. Clientul garantează datele introduse și poarta întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul Portalului precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori care au acces la contul Clientului și la comportamentul acestora.

6.8. În raport cu utilizatorii:

 • Clientul însuși determină cărei persoane acordă dreptul de utilizator, care este rolul acestuia, care este nivelul de acces al utilizatorului la informațiile deținute/ introduse de Client pe Platformă;
 • Clientul este direct responsabil de orice acțiune a utilizatorului în utilizarea de către acesta a serviciilor oferite de Prestator prin Platformă în numele Clientului;
 • Clientul controlează nivelul de acces al fiecărui utilizator la serviciile oferite de Prestator, poate anula sau restrânge oricând dreptul de acces al utilizatorului la contul creat pe Platformă;
 • Orice conflict care apare între Client și Utilizator cu referire la utilizarea serviciilor oferite prin Platformă va fi gestionat exclusiv de către Client, fără ca Prestatorul să fie implicată în vreun fel în conflict sau în procesul de soluționare a acestuia.6.10. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere în niciun fel în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

6.11. Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru situația în care utilizatorul care creează, pentru Client, un cont pe Platformă nu este autorizată de către Client să facă acest lucru. Prestatorul va șterge contul astfel creat la solicitarea scrisă expresă a reprezentantului legal al Clientului, însoțită de un certificat constatator emis de ONRC la zi din care rezultă calitatea de reprezentant legal al operatorului economic în numele căreia a fost creat contul pe Platformă.

6.12. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite prin Platformă, și garantează disponibilitatea serviciului în proporție de 99%. Perioada de disponibilitate a serviciului nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau pe website-ul www.optimoo.ro, cu excepția perioadelor de mentenanță neanunțate.

6.13. În cazul în care Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Prestatorului pentru o perioadă mai mare decât cea menționată anterior, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

6.14. Datele și informațiile încărcate în sistem de către Client vor fi stocate de Prestator timp de 5 (cinci) ani, calculate de la data introducerii informațiilor. După această perioadă toate datele și informațiile vor fi șterse de către Prestator în mod definitiv. La cererea expresă a Clientului, Prestatorul este obligat la ștergerea definitivă a datelor stocate în sistem în termen de 5 zile de la comunicarea cererii. Fotografiile încărcate în sistem sunt stocate pe o perioadă de 60 de zile, după care vor fi șterse în mod automat.

6.15. Salvarea bazei de date revine exclusiv în sarcina Clientului, care are posibilitatea de a exporta și de a salva datele oricând după momentul creării contului, Prestatorul fiind exonerat de orice pierdere de date indiferent de cauza pierderii datelor.

6.15. În cazul depășirii cu 14 zile calendaristice de către Client a obligației de plată a abonamentului, accesul acestuia la contul pe Platformă va fi suspendat. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenței plății abonamentului Clientul nu efectuează plata, contul acestuia va fi ștearsă din sistem.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

7.1. Drepturile și obligațiile Clientului

 • de a plăti contravaloarea serviciilor oferite de către Prestator prin intermediul Platformei  conform prezentului contract;
 • de a-și asuma întreaga responsabilitate pentru datele introduse în contul propriu pe Platformă, a corectitudinii, acurateței și integrității informațiilor conținute în contul propriu;
 • de actualizare a datelor de identificare conținute în contul propriu;
 • de a-și asuma responsabilitatea și de a suporta consecințele pentru încălcarea drepturilor unei terțe persoane prin utilizarea serviciilor oferite de Prestator;
 • de a folosi serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate;
 • de respectare a prevederilor legale legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal introduse de Client în nume propriu sau în numele terților;
 • de a-și asuma întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise prin intermediul serviciilor oferite de Prestator;
 • de a despăgubi pe Prestator pentru orice paguba, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea lui;
 • de a oferi Prestatorului prin intermediul Platformei datele proprii de contact valide, valabile și actuale, pe tot parcursul perioadei în care Clientul apelează la serviciile oferite de Prestator;
 • are dreptul de a solicita ștergerea de către Prestator a tuturor informațiilor introduse de el în Platformă;
 • are dreptul de a renunța la serviciile oferite de Prestator în momentul expirării abonamentului deja achitat;
 • Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane;

7.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

 •  de a asigura Clientului acces la serviciile sale oferite prin intermediul Platformei;
 • de a șterge datele introduse de Client în termenul stabilit prin prezentul Contract;
 • de a reactiva contul clientului în termen de maximum 5 zile de la plata de către Client a noului abonament în cazul în care accesul la servicii i-a fost suspendat Clientului din motiv de neplată a abonamentului;
 • de a asigura Clientului, la cererea lui, suport sau asistență în utilizarea serviciilor oferite de Prestator prin Platformă în bune condiții de către Client pe tot parcursul perioadei de utilizare de către Client a serviciilor oferite de Prestator. Serviciile vor fi oferite de luni până vineri, conform programului de lucru afișat pe website-ul www.optimoo.ro și comunicat Clientului la adresa de mail comunicat;
 • Prestatorul are dreptul de a modifica planurile tarifare conform prezentului contract.
 • Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale de către Clienți și de a le face publice în mod agregat;
 • Prestatorul are dreptul de a transmite toate datele și orice informație din contul Clientului către organe de ancheta, în cazul în care Prestatorul primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată;
 • Prestatorul are dreptul de a-i trimite Clientului, pe email, notificări în scop de marketing al Platformei, în scopul informării Clientului despre actualizări sau modificări aduse serviciilor oferite prin Platformă și în scopul informării Clientului cu privire la perioade de mentenanță care pot însemna și perioade de suspendare temporară a serviciilor;

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

8.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

8.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către Prestator este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateței informațiilor sau a actualizării lor.

8.3. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestator pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia.

8.5. Prestatorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

8.6. Prestatorul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

 

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract poate înceta prin acordul părților ori prin reziliere unilaterală. În cazul în care Clientul folosește în mod abuziv contul, precum și în cazul în există indicii potrivit cărora Clientul îl folosește contul în scopuri ilegale sau imorale, Prestatorul are dreptul de a rezilia deîndată prezentul contract, precum și de a bloca accesul Clientului la contul înregistrat pe Platformă.

9.2. În cazul în care una dintre părți nu respectă obligațiile stabilite prin prezentul contract, acesta se va rezilia de drept fără vreo formalitate (notificare, cerere de chemare în judecată) – pact comisoriu

9.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

X. CONFIDENȚIALITATE

10.1. Clientul are acces la serviciile Prestatorului oferite prin intermediul Platformei printr-un protocol sigur de comunicare și pe baza de nume de utilizator și parolă pe care Clientul sau utilizatorul le definește. Datele și informațiile introduse în Platformă sunt salvate și stocate în sistem ”cloud” pe serverele proprii sau închiriate de Prestator.

10.2. Clientul sau utilizatorul este strict și direct responsabil de confidențialitatea și de păstrarea în siguranță a datelor proprii (nume de utilizator și parolă) de acces pe Platformă.

10.3. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de către Client a datelor de acces (nume de utilizator și parolă) sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului.

10.4. Clientul sau utilizatorul va anunța imediat Prestatorul daca suspectează utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată a contului propriu și va solicita modificarea datelor de acces.

10.5. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor activități susceptibil ilegale, realizate de către Client sau în numele lui prin intermediul www.optimoo.ro, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau a bloca accesul la acesta.

10.6. Prestatorul  nu poate garanta 100% securitatea informațiilor stocate sau transmise de Client prin intermediul Platformei. Prestatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator.

10.7. Prestatorul nu va solicita niciodată Clientului sub nicio forma date cu caracter confidențial însemnând dar fără să se limiteze la: parole, date ale cardurilor bancare, PIN-uri și alte informații de acest fel.

10.8. Accesul sau intervenția neautorizată și abuzivă la servicii și date stocate pe Platformă în numele Presatorului sau în numele Clienților, accesul altor persoane în afara celor autorizate de Prestator sau de către Clienți reprezintă infracțiune de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

10.9. Prestatorul nu monitorizează și nu exercită niciun control asupra datelor și documentelor Clientului.

XI. FORȚA MAJORĂ

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

11.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

11.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

11.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

XII. DATE PERSONALE

12.1. Prestatorul respectă dreptul la intimitate și viață privata. De asemenea, Prestatorul respectă și se conformează legislației române în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

12.2. Prestatorul NU ARE ACCES la informațiile încărcate de Client în baza de date aferentă contului, informațiile fiind criptate. Astfel, Prestatorul nu poate accesa și nici descărca sau obține informații asupra datelor încărcate în contul de ”cloud” al Clientului.

12.3. Prestatorul nu colectează nicio informație care ar putea permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon, email), în afara cazului în care acestea sunt oferite în mod voluntar de utilizatori. Furnizarea voluntară de informații este considerată și reprezintă consimțământul explicit și neechivoc al utilizatorului ca datele sale personale să fie folosite de Prestator în conformitate clauzele stabilite prin prezentul contract.

12.4. Dacă utilizatorul nu vrea ca datele sale să fie prelucrate, este rugat să nu furnizeze niciun fel de date cu caracter personal. Dacă utilizatorul a comunicat deja datele sale personale și vrea ca acestea sa fie scoase din baza de date a Prestatorului, poate solicita oricând acest lucru (direct sau prin reprezentantul său legal, după caz) prin transmiterea unei cereri la următoarea adresă de e-mail: dpo@svt.ro

12.5. Atunci când utilizatorul Site-ului furnizează date personale, Prestatorul le poate folosi în următoarele scopuri declarate, dacă altele nu sunt specificate:

 • stocarea și prelucrarea datelor personale pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor și pentru a îmbunătăți comunicarea cu aceștia;
 • pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a răspunde unei solicitări pe care acesta a transmis-o Prestatorului;

12.6. Prestatorul va păstra confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor, le va prelucra cu bună-credință și le va dezvălui terților autorizați numai în conformitate cu legislația română în vigoare.

12.7. Utilizatorilor site-ului www.optimoo.ro le sunt garantate drepturile prevăzute de legislația română aplicabilă, inclusiv, dar fără limitare la dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor etc.

12.8. În anumite situații, Prestatorul poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntară) informații cu caracter tehnic și nu datele de identificare ale utilizatorului (care își păstrează anonimitatea). Acest tip de informație tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare, numele domeniului sau al gazdei domeniului de pe care utilizatorul a ajuns la prezentul website etc.