Termeni și condiții

Data ultimei actualizări: 23.06.2021

Accesul și utilizarea Platformei Optimoo sunt supuse termenilor și condițiilor de utilizare prevăzute în acest document.
Prin acceptarea prevederilor din Termenii și Condițiile enunțate mai jos şi continuarea procesului de înregistrare pe Platforma Optimoo, utilizatorul declară că a citit şi a înţeles modalitatea în care se poate folosi platforma şi se obligă să le respecte.
Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare prezentate, nu puteți beneficia de serviciile noastre.

1. Calitatea de proprietar și dezvoltator al Platformei www.optimoo.ro
1.1. SVT ELECTRONICS SRL, cu sediul în Târgu Mureș, str. Brăila nr. 9A, Târgu Mureș, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub J26/1053/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO18813138 are calitatea de proprietar și dezvoltator al site-ului www.optimoo.ro și a tuturor funcțiilor și serviciilor incluse în aceasta.
1.2. SVT Electronics SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului site-ului www.optimoo.ro și a serviciilor aferente, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.
1.3. Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al SVT Electronics SRL. Prin urmare, vizitatorii site-ului www.optimoo.ro și utilizatorii Platformei Optimoo trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site sau platformă.
2. Definiții
• Client – entitatea care folosește platforma www.optimoo.ro și/sau platforma www. cloud.optimoo.ro cu datele de identificare introduse cu ocazia înregistrării contului pe platformă;
• Prestator – SVT Electronics SRL, având calitatea de proprietar și dezvoltator al platformei www.optimoo.ro și al tuturor funcțiilor și serviciilor incluse în acesta;
• Platformă – website-ul www.optimoo.ro cu toate subdomeniile, platforma/ aplicația OPTIMOO, împreună cu toate funcționalitățile pe care le oferă, inclusiv www.optimoo.ro cu toate subdomeniile;
• Serviciu, servicii – toate serviciile oferite de către Prestator prin intermediul www.optimoo.ro așa cum sunt descrise ele, public, pe website-ul www.optimoo.ro;
• Utilizator – înseamnă orice persoană sau entitate, care folosește în baza împuternicirii primite și în numele Clientului, serviciile oferite de Prestator prin intermediul www.optimoo.ro. Utilizator este și Clientul însuși;
• Nume de utilizator și parolă – sunt datele de acces necesare utilizatorului pentru a putea utiliza serviciile oferite de Prestator prin intermediul platformei www.optimoo.ro;
• Date de contact – sunt datele de contact ale Prestatorului, ale Clientului și ale utilizatorului comunicate de către acestea pe www.optimoo.ro. Clientul și utilizatorul sunt direct responsabili de valabilitatea datelor și de actualizarea lor în platforma www.optimoo.ro dacă ele se modifică;
• Abonament – taxa plătită de Client conform contractului de prestări servicii.
• Informație confidențială – include toate informațiile schimbate între părțile prezentului contract, comunicate verbal, în scris sau accesibile prin utilizarea de către Client a platformei www.optimoo.ro și considerate confidențiale;
• Angajat activ – acel angajat al Clientului al cărui contract individual de muncă nu a încetat. Astfel, se include la angajat activ acel angajat care are contract individual de muncă încheiat cu Clientul, indiferent că este sau nu pontat lunar, sau că are contractul suspendat din orice motiv (sancțiune, concediu de creștere a copilului, etc.). Numărul angajaților activi este cel care determină pachetul ales, cei inactivi neinfluențând pachetul. Este limitat numărul angajaților activi la numărul maxim inclus în Pachet. În cazul în care intervine o majorare a numărului de angajați activi ai Clientului, care depășește numărul maxim inclus în pachetul contractat, Clientul va trebui să treacă la un Pachet superior, în caz contrar pachetul nu va suporta depășirea numărului maxim de angajați inclus în Pachetul contractat.
• GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
3. Utilizarea Platformei Optimoo
3.1. Prin crearea unui cont de către Client, acestuia i se acordă dreptul de folosință a sistemului de pontaj online, prin intermediul Platformei, acesta din urmă parte având obligația corelativă de a achita contravaloarea serviciilor de care beneficiază, în condițiile stabilite prin Termeni și Condiții și a anexelor sale.
3.2. Deschiderea contului de către Client implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor și a anexelor sale.
3.3. Acceptarea termenilor și condițiilor de către Client se face prin bifarea căsuței: ,,Am luat la cunoștință de Termenii și condițiile de utilizare al platformei Optimoo” și a căsuțelor aferente anexelor.
3.4. Prestatorul, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al Platformei își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul Platformei, Termenii și condițiile, Politicile de confidențialitate, precum și celelalte anexe. Prestatorul va informa Clienții cu privire la modificările aplicate Platformei, atunci când ele vor apărea. Informarea se va realiza prin email sau prin intermediul Platformei. Obligația de a lua la cunoștință și de a accepta îi revine exclusiv Clientului.
3.5. Din momentul transmiterii sau publicării noilor Termeni și condiții, a tarifelor sau oricăror modificări, Clientul are la dispoziție 10 (zece) zile calendaristice de a invoca obiecțiuni asupra modificărilor. În cazul în care Clientul nu invocă nicio obiecție în termenul precizat prin prezentul articol, modificările se consideră valide și acceptate de către Client.
3.6. Versiunea de Termeni și condiții aplicabilă unui Client este acea în vigoare publicat pe Platformă la momentul creării contului de către Client pe Platformă.
4. Descrierea Platformei Optimoo
4.1. Implementarea sistemului Optimoo va asigura evidența orelor de muncă prestate de salariați, sistemul informatic fiind mai flexibil, ușor de folosit, iar datele introduse pot fi prelucrate mult mai rapid și eficient. Totodată, pe de o parte angajații au posibilitatea de a urmări evidența proprie a orelor lucrate, iar pe de altă parte angajatorii au posibilitatea de a urmări și verifica evidența orelor de lucru, inclusiv prin generarea rapoartelor.
4.2. În funcție de opțiunea Clientului, pontarea se poate realiza prin mai multe mijloace:
a) Prelucrarea numelui și prenumelui angajatului (prelucrarea putând fi realizată în baza interesului legitim al angajatorului de a asigura o evidență exactă a orelor de muncă prestate de angajați).
b) Prelucrarea semnăturii olografe a angajatului (prelucrarea putând fi realizată în baza consimțământului angajatului, obținut în deplină conformitate cu GDPR; în cazul angajaților care refuză acordarea consimțământului, pontarea se va realiza prin prelucrarea numelui și prenumelui).
c) Prelucrarea fotografiei angajatului (prelucrarea putând fi realizată în baza consimțământului angajatului, obținut în deplină conformitate cu GDPR; în cazul angajaților care refuză acordarea consimțământului, pontarea se va realiza prin prelucrarea numelui și prenumelui).
4.3. În cazul în care se colectează semnătura olografă, respectiv fotografia angajatului, pentru a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal, acestea vor fi accesibile doar angajatului pontat în contul personal disponibil pe Platforma Optimoo. În cazuri întemeiate angajatorul va putea accesa aceste date în urma unei informări prealabile a angajatului.
4.4. Datele și informațiile încărcate în sistem de către Client (cu excepția fotografiilor) vor fi stocate de Prestator timp de 5 (cinci) ani, calculate de la data introducerii informațiilor.
4.5. Fotografiile încărcate în sistem sunt stocate pe o perioadă de 60 de zile, după care vor fi șterse în mod automat. (în cazul prelucrării semnăturii olografe/fotografiei angajatului).
4.6. La cererea expresă a Clientului, înainte de expirarea termenelor menționate la Art. 4.4. și Art. 4.5., Prestatorul este obligat la ștergerea definitivă a datelor stocate în sistem în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea cererii.
4.7. În cazul nerespectării obligațiilor de plată ce îi revin Clientului, accesul la cont va fi suspendat din momentul depășirii cu 14 zile calendaristice de către Client a obligației de plată a abonamentului. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării de neplată a abonamentului, Clientul nu efectuează plata, contul acestuia va fi șters din sistem.
4.8. Prestatorul are dreptul de a accesa contul deținut de Client pe platforma Optimoo, exclusiv prin agent de suport tehnic Optimoo, împuternicit expres de către Client, în scopul acordării asistenței tehnice. Accesarea contului deținut de Client se realizează prin utilizarea user-ului și a parolei de acces, acordate în mod expres de Client în condițiile Împuternicirii date
4.9. Prestatorul declară și garantează că a implementat măsuri de securitate care criptează toate datele introduse în Platformă de către Client, precum și alte măsuri tehnice și organizatorice pentru a evita potențiale riscuri de securitate informațională.
5. Funcțiile Platformei Optimoo
5.1. Pentru calcularea corectă a orelor lucrate de către angajați, soluția Optimoo are rolul de a calcula și evidenția:
• total ore pontate;
• ore suplimentare 1 (orele suplimentare efectuate în zilele lucrătoare)
• ore suplimentare 2 (orele suplimentare efectuate la sfârșit de săptămână)
• ore suplimentare 3 (orele suplimentare efectuate în zilele de sărbătoare)
• ore rotunjite;
• pauze;
• timp petrecut în cadrul societății;
• timp petrecut în afara societății;
• perioadele de lipsă a angajatului;
5.2. În aplicația Optimoo Clientul are posibilitatea de a introduce și evidenția următoarele informații legate de raportul de muncă cu salariatul:
• tipul contractului de muncă;
• perioadele de delegație pentru zilele/orele în care angajatul se află în delegație;
• concedii de odihnă ale angajatului;
• concedii medicale ale angajatului – vizând exclusiv data începerii și încetării concediului medical, fără a colecta informații cu privire la boala suferită de angajat sau alte informații personale;
• concediul fără plată al angajatului;
• șomaj tehnic;
• perioadele libere legale stabilite prin dispozițiile legale sau contractul colectiv de muncă/ regulament intern aplicabil la nivelul angajatorului;
• situații de absență ale angajatului de la locul de muncă, definite de către angajator conform prevederilor legale și a contractului colectiv de muncă/regulament intern;
• perioadele în care contractul individual de muncă este suspendat;
• obligații cetățenești;
• boli profesionale;
• donare de sânge;
• accidente de muncă;
• adresa de email a angajatului, numărul de telefon;
• date despre membrii de familie și date despre starea de sănătate a acestora.
6. Pachetele de Servicii Optimoo. Plata abonamentelor și alte tranzacții
6.1. Prețul și durata serviciilor este stabilit în funcție de pachetul pe care Clientul și-l alege.
6.2. Planurile tarifare pot fi accesate la adresa ____________ .
6.3. Plata serviciilor se face la începutul perioadei pentru care sunt achiziționate serviciile. Serviciile vor fi disponibile Clientului până la expirarea perioadei pentru care ele au fost plătite.
6.4. Facturile se emit lunar, cu cinci zile lucrătoare înainte de începutul lunii în cauză. Data scadenței fiecărei facturi fiscale este la 5 zile calendaristice de la data emiterii ei.
6.5. În accepțiunea Prestatorului, Clientul va fi notificat prin email cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de expirarea perioadei plătite pentru utilizarea serviciilor. În această perioadă cuprinse între ziua notificării și ziua de expirare a perioadei plătite pentru utilizarea serviciilor, Clientul poate realiza o nouă plată de achiziție a serviciilor oferite de Prestator prin www.optimoo.ro pentru următoarea perioadă, conform planului tarifar actual în momentul realizării plății.
6.6. Plata serviciilor se poate realiza prin virament bancar.
6.7. Prestatorul va putea oferi discount-uri, reduceri, promoții prin coduri de vouchere pe care Clientul le poate utiliza conform condițiilor lor proprii de utilizare pe care Clientul le va primi împreună cu codurile respective. Un Client nu va putea folosi un cod de voucher de mai multe ori. Clientul nu va putea folosi consecutiv și/sau cumulativ mai multe coduri de vouchere.
6.8. Prestatorul are dreptul de a modifica unilateral tarifele aplicabile abonamentelor pe Platformă la sfârșitul fiecărui an contractual.
6.9. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientului din contul de utilizator cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.
7. Condiții de utilizare a platformei
7.1. În raport cu utilizatorii:
• Clientul însuși determină cărei persoane acordă dreptul de utilizator, care este rolul acestuia, care este nivelul de acces al utilizatorului la informațiile deținute/ introduse de Client pe Platformă;
• Clientul este direct responsabil de orice acțiune a utilizatorului în utilizarea de către acesta a serviciilor oferite de Prestator prin Platformă în numele Clientului;
• Clientul controlează nivelul de acces al fiecărui utilizator la serviciile oferite de Prestator, poate anula sau restrânge oricând dreptul de acces al utilizatorului la contul creat pe Platformă;
• Orice conflict care apare între Client și Utilizator cu referire la utilizarea serviciilor oferite prin Platformă va fi gestionat exclusiv de către Client, fără ca Prestatorul să fie implicată în vreun fel în conflict sau în procesul de soluționare a acestuia.
8. Drepturile și obligațiile Clientului
a. are obligația de a plăti contravaloarea serviciilor în termenul stabilit;
b. are obligația de a-și asuma întreaga responsabilitate pentru datele introduse în contul propriu pe Platformă, a corectitudinii, acurateței și integrității informațiilor conținute în contul propriu;
c. are obligația de actualizare a datelor de identificare conținute în contul propriu;
d. are obligația de a-și asuma responsabilitatea și de a suporta consecințele pentru încălcarea drepturilor unei terțe persoane prin utilizarea serviciilor oferite de Prestator;
e. are dreptul de a folosi serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate;
f. are obligația de respectare a prevederilor legale legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal introduse de Client în nume propriu sau în numele terților;
g. are obligația de a-și asuma întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise prin intermediul serviciilor oferite de Prestator;
h. are obligația de a despăgubi pe Prestator pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea lui;
i. are obligația de a oferi Prestatorului prin intermediul Platformei datele proprii de contact valide, valabile și actuale, pe tot parcursul perioadei în care Clientul apelează la serviciile oferite de Prestator. În cazul modificării acestor date, se obligă ca în termen de 3 zile calendaristice de la data intervenirii să comunice eventualele modificări intervenite asupra datelor de contact, în caz contrar Prestatorul nu-și asumă răspunderea pentru pierderea/ștergerea datelor Clientului;
j. are dreptul de a solicita ștergerea de către Prestator a tuturor informațiilor introduse de el în Platformă;
k. are dreptul de a renunța la serviciile oferite de Prestator în momentul expirării abonamentului deja achitat;
l. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane;
m. Contul creat de către Client pe portalul www.optimoo.ro poate fi utilizat pe o perioadă limitată de 45 de zile și cu datele unei societăți comerciale inactiv, însă la expirarea celor 45 de zile contul va funcționa exclusiv cu datele unei societăți active (cod fiscal valid, nr. de înregistrare la ORC valid, sediu social valid, etc.), în caz contrar contul se va desființa.
n. în cazul în care Clientul nu este mulțumit cu serviciile oferite de către Prestator prin intermediul Platformei, trebuie să renunțe expres la cont, utilizarea în continuare a contului însemnând acordul expres dat asupra termenilor și condițiilor contractuale.
9. Drepturile și obligațiile Prestatorului
a. are obligația de a asigura Clientului acces la serviciile sale oferite prin intermediul Platformei;
b. are obligația de a șterge datele introduse de Client în termenul stabilit prin prezentul acord;
c. are obligația de a reactiva contul Clientului în termen de maximum 5 zile de la plata de către Client a noului abonament în cazul în care accesul la servicii i-a fost suspendat Clientului din motiv de neplată a abonamentului;
d. are obligația de a asigura contra cost Clientului, la cererea acestuia din urmă, suport sau asistență în utilizarea serviciilor oferite de Prestator prin Platformă în bune condiții de către Client pe tot parcursul perioadei de utilizare de către Client a serviciilor oferite de Prestator. Serviciile vor fi oferite de luni până vineri, conform programului de lucru afișat pe website-ul www.optimoo.ro și comunicat Clientului la adresa de email comunicată;
e. are obligația de a nu accesa datele introduse de Client pe Platformă, cu excepția celor care sunt utile încheierii și derulării prezentului contract;
f. are obligația notificării prealabile a Clientului, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de a proceda la oprirea/desființarea Cloud-ului;
g. are dreptul de a modifica planurile tarifare conform Termenilor și condițiilor;
h. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale de către Clienți și de a le face publice în mod agregat;
i. are dreptul de a transmite toate datele și orice informație din contul Clientului către organe de ancheta, în cazul în care Prestatorul primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată;
j. are dreptul de a-i trimite Clientului, pe email, notificări în scop de marketing al Platformei, în scopul informării Clientului despre actualizări sau modificări aduse serviciilor oferite prin Platformă și în scopul informării Clientului cu privire la perioade de mentenanță care pot însemna și perioade de suspendare temporară a serviciilor;
k. are dreptul de a accesa contul deținut de Client pe platforma Optimoo, exclusiv prin agent de suport tehnic Optimoo, împuternicit expres de către Client, în scopul acordării asistenței tehnice. Accesarea contului deținut de Client se realizează prin utilizarea user-ului și a parolei de acces, acordate în mod expres de Client în condițiile Împuternicirii date.
10. Răspunderea Clientului
10.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.
10.2. Clientul garantează informația pe care o introduce în Platformă; este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateței informațiilor sau a actualizării lor.
10.3. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestatorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Clientul își va asuma responsabilitatea și va suporta consecințele pentru încălcarea drepturilor unei terțe persoane prin utilizarea serviciilor oferite de Prestator.
10.4. Clientul va fi ținut răspunzător în cazul în care se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție de Prestator în scopuri ilegale sau imorale.
11. Răspunderea Prestatorului
11.1. Prestatorul oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât stocarea datelor cu caracter personal pe Platforma Optimoo să respecte cerințele prevăzute de GDPR.
11.2. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere în niciun fel în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.
11.3. Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru situația în care utilizatorul care creează, pentru Client, un cont pe Platformă nu este autorizat de către Client să facă acest lucru. Prestatorul va șterge contul astfel creat la solicitarea scrisă expresă a reprezentantului legal al Clientului, însoțită de un certificat constatator emis de ONRC la zi din care rezultă calitatea de reprezentant legal al operatorului economic în numele căreia a fost creat contul pe Platformă.
11.4. Prestatorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.
11.5. Prestatorul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.
11.6. Datele Clientului sunt în proprietatea lui, Prestatorul doar asigură condiții/interfață pentru stocarea datelor Clientului.
12. Încetarea Utilizării Platformei Optimoo
12.1. Prezentul acord poate înceta prin:
1. acordul părților, la termenul convenit între părți,
2. ajungerea la termen, în urma notificării de către oricare parte contractantă a neprelungirii acordului,
3. prin reziliere unilaterală de către oricare parte contractantă, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, fără obligație de motivare,
4. reziliere unilaterală, de îndată, din culpa cocontractantului.
12.2. În cazul în care una dintre părți nu respectă obligațiile stabilite prin prezentul acord, acesta se va rezilia de drept fără vreo formalitate (notificare, cerere de chemare în judecată), acesta rezultând din simplul fapt al neexecutării – pact comisoriu, în sensul art.1553 din Codul civil, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă. În cazul în care Clientul folosește în mod abuziv contul, precum și în cazul în care există indicii potrivit cărora Clientul folosește contul în scopuri ilegale sau imorale, Prestatorul are dreptul de a rezilia deîndată prezentul acord, precum și de a bloca accesul Clientului la contul înregistrat pe Platformă.
12.3. Rezilierea prezentului acord nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
13. Confidențialitate
13.1. Clientul are acces la serviciile Prestatorului oferite prin intermediul Platformei printr-un protocol sigur de comunicare și pe baza unui nume de utilizator și parolă pe care Clientul sau utilizatorul le definește. Datele și informațiile introduse în Platformă sunt salvate și stocate în sistem ”cloud” pe serverele proprii sau închiriate de Prestator.
13.2. Clientul sau utilizatorul este strict și direct responsabil de confidențialitatea și de păstrarea în siguranță a datelor proprii (nume de utilizator și parolă) de acces pe Platformă.
13.3. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de către Client a datelor de acces (nume de utilizator și parolă) sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului.
13.4. Clientul sau utilizatorul va anunța imediat Prestatorul daca suspectează utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată a contului propriu și va solicita modificarea datelor de acces.
13.5. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor activități susceptibil ilegale, realizate de către Client sau în numele lui prin intermediul www.optimoo.ro , își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau a bloca accesul la acesta.
13.6. Prestatorul nu poate garanta 100% securitatea informațiilor stocate sau transmise de Client prin intermediul Platformei. Prestatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator.
13.7. Accesul sau intervenția neautorizată și abuzivă la servicii și date stocate pe Platformă în numele Presatorului sau în numele Clienților, accesul altor persoane în afara celor autorizate de Prestator sau de către Clienți reprezintă infracțiune de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.
13.8. Prestatorul nu monitorizează și nu exercită niciun control asupra datelor și documentelor Clientului.
14. Prelucrarea datelor cu caracter personal
14.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc cu respectarea GDPR și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.
14.2. În raport cu clientul (Operator de date), dezvoltatorul aplicației Optimoo are calitatea de Persoană împuternicită în sensul articolului 28 din GDPR. Activitatea de prelucrare a datelor se va realiza în concordanță cu termenii Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal.
15. Forța Majoră
15.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul acord. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
15.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.
15.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
15.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea acordului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.
16. Litigii
16.1. Părțile se angajează să îndeplinească cu bună credință toate obligațiile asumate prin Termeni și Condiții și Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
16.2. Orice divergență ivită cu privire la încheierea, executarea, încălcarea, încetarea, valabilitatea sau interpretarea Termenilor și Condițiilor și a Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi rezolvată pe cale amiabilă, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul astfel ivit va fi deferit instanțelor judecătorești competente la sediul Prestatorului.
17. Schimbarea termenilor prezentului acord.
17.1. Prestatorul, în calitate de autor/proprietar/administrator al Platformei Optimoo își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul Platformei precum și Termenii și Condițiile și Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Prestatorul va informa Clienții cu privire la modificările aplicate Platformei, Termenilor și condițiilor și Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când ele vor apărea. Informarea se va realiza prin email și prin intermediul Platformei. Obligația de a lua la cunoștință și de a accepta îi revine exclusiv Clientului.
17.2. Din momentul transmiterii sau publicării noilor Termeni și condiții, a tarifelor sau oricăror modificări, Clientul are la dispoziție 10 (zece) zile calendaristice de a invoca obiecțiuni asupra modificărilor. În cazul în care Clientul nu invocă nicio obiecție în termenul precizat prin prezentul articol, modificările se consideră valide și acceptate de către Client.
17.3. Versiunea de Termeni și condiții aplicabilă unui Client este acea în vigoare publicată pe Platformă la momentul creării contului de către Client pe Platformă.